Årsmelding 2016 for Nygård menighet
Årsmelding 2016 for Nygård menighet

 

 

Årsmelding 2016 Nygård menighet

2 april 2017

ÅRSMØTET FOR NYGÅRD MENIGHET 2017

Det innkalles til menighetens årsmøte søndag 2 april etter gudstjenesten. Alle medlemmer i Den norske kirke i Nygård menighet er velkomne til møtet. Her skal menighetsrådet ifølge kirkeloven legge fram årsrapport (årsmelding), regnskap, arbeidsprogram og budsjett til orientering.

Menighetsrådet har valgt å ta arbeidsprogrammet med i årsmeldingen.

(Det er i dette møte ingen saker til avgjørelse men årsmøtet kan protokollføre eventuelle bemerkninger)

SAKSLISTE

 1. Konstituering
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Budsjett
 5. Nygårds kirkemusikalske arbeid
  Årsmøtet inviteres til respons

 

Menighetsrådet håper på godt frammøte og god samtale om menighetens arbeid.

Årsmelding 2016  Nygård menighet


MENIGHETSRÅDET

Dette menighetsrådet tiltrådte 1. november 2015 og består av: 

 • Faste medlemmer

  Karl Johan Hallaråker leder og representant i BKF
  Frode Jakobsen      nestleder  og vararepresentant  i BKF
  Viviann Tangen Ørjansen
  Siri Sandtorv
  Marianne Taranger
  Tanja Tjong  (permisjon)
  Kari Steen
  Terje Harkestad
  Gunn Berit Guldbrandsen            sokneprest
  Martin N Bergo (fast vara)

   

 • Administrasjonsleder

  Grete Smørås, sekretær og saksbehandler.

   

  Arbeidsutvalget

  I tillegg til leder og nestleder, besto AU av sokneprest og administrasjonsleder.
  AU møtes vanligvis to uker før hvert menighetsrådsmøte.

  ANSATTE
  Sokneprest                                            Gunn Berit Guldbrandsen                       
  Sokneprest, Laksevåg                         KirstenOlsen
  Vikarprest, kapellan                             Jon Abelseth
  Kantor                                                     Endre Dåvøy            (70%)
  Kirketjener                                             Erick Mbagga             (50 %)                     
  Menighetspedagog                              Svenja Meyer Dalane  (35%) Sluttet 1 august 2016
                                                                  (Anita Orstad tilsatt 40% fra 1.1.17)
  Frivillighetskoordinator                                    Hilde Gjessing    (35 %) 
  Administrasjonsleder                           Grete Smørås    (60 %)      
  Helgekirketjenere:                                Sissel Andersen,  Linn Eide Borge, Amalie Gjengedal,
                                                                  William Udvid                                             

  Menighetens årsmøte

  for 2016 ble avholdt søndag 24 april 2016

   

  Menighetsrådenes møter

  Menighetsrådene har i alt hatt 10 møter og behandlet 69 saker. :

   

  Mål og strategi

  Jesu dåps- og misjonsbefaling er vårt hovedoppdrag: At mennesker skal døpes inn i kirkens fellesskap, troen får næring og mennesker skal "lære å holde" det Jesus har lært oss. Matt. 28,18-20.

  Satsingsområdene har menighetsrådet uttrykt slik:

 1. Gudstjeneste - Å utvikle et allsidig gudstjenestetilbud sammen med prest og kantor er en hovedsatsing.  Vi ønsker også å se flere på gudstjenestene fra alle grupper i menigheten.
 2. Trosopplæring - Vi ønsker å implementere den trosopplæringsplanen som er vedtatt - med klare steg år for år.
 3. Musikk - Vi  ønsker å utvikle vårt kirkemusikalske arbeid rundt kantor, våre frivillige ressurser og utvikle Nygård kirke som en synlig "musikalsk kirke" i bybildet.
 4. Diakoni - Omsorg for hverandre - og ikke minst se dem som trenger oss mest - arbeider vi med både på holdnings og handlingsplanet.
 5. Givertjeneste - Folkekirken får i hovedsak sin økonomi gjennom stat og kommune.
  Men menighetsarbeidet  er helt avhengig av menighetsmedlemmenes frivillige gaver.
  Dette tar rådet på alvor ved å utfordre til givertjeneste på aktuelle plattformer.
 6. Informasjon - Vi ønsker å utvikle våre informasjonskanaler tilpasset "bølgelengde" med ulike generasjoner og har som mål at alle som bor i Nygård skal vite hva som skjer i kirken, og få lyst til å komme til kirken.

   

      ØKONOMI

  Offer

  I 2016 kom det inn kr. 100580 (117069) i offer i gudstjenestene. 
  Kr. 57648 (63355)  ca 57% (ca 54%) ble gitt til ekstern virksomhet.   
  Resten – ca 43% (ca46%)- ble gitt til egen arbeid .
  Det vil alltid være en vurdering hvor denne fordelingen bør ligge. Tallene i (-) er fra fjoråret.
  Nedgangen skyldes trolig i hovedsak overgangen til nye plattformer.

   

  Fond

  Etter salget for år tilbake av Nygård menighets barnehage og menighetens hus i Johan Berentsens vei 93, har menigheten midler i fond. Det har før nåværende råd tok over, vært reist spørsmål fra revisor vedr vedtektene. Menighetsrådet har nå satt i gang arbeid med å klargjøre vedtektene slik at det blir helt i samsvar med god regnskapsskikk og kirkelige forskrifter: Fra Fond A kan bare avkastningen brukes til drift/investeringer. Fond B kan brukes til investeringer, samt avkastning til drift/investeringer.  I og med rentenivå p.t. er beløpene betydelig mindre enn for år tilbake.

  Fondsmidlene forvaltes i dag av Fana Sparebank. Ved utgangen av 2016 stod det kr. 4 582 280 i fond A, 650 924,- i fond B og 946,- på utsmyknings- og oppussingsfondet, totalt kr 5 234 150, hvorav rentene for 2016 utgjorde kr 62186,-


  Aksjer og andeler i andre foretak:

  Antall andeler         Kostpris                               Bokført verdi 31.12.16

  Skagen Global   6190347                    507212,-                               896813,-

  Skagen Kon-Tiki           1885673                    101443,-                               137564,-

  Holberg Norden 13311274                 253606,-                               477820,-

  Holberg Norge   5330076                    152163,-                               226910,-       

                                                                   Verdiøkning 744 683,-

  MENIGHETSARBEID

  Nygård menighet har ca. 45 ulønnede medarbeidere. Denne staben av frivillige legger et flott grunnlag for aktiviteter i Nygård menighet. I tillegg nyter vi godt av et nært samarbeid med Laksevåg menighet. Menigheten har flere utvalg:

  Trosopplæringsutvalget

 • Min kirkebok ble delt ut til menighetens 4-åringer ved familiegudstjenesten i oktober.
 • 4-årsskole ble gjennomført etter samme opplegg som tidligere år med samlinger i Laksevåg og avsluttet med familiegudstjeneste i oktober i Laksevåg kirke.
 • 6-årsskole er 4 samlinger i Laksevåg med undervisning i februar, som avsluttes med familiegudstjeneste i Laksevåg kirke.
 • 6. klasse: Vandring gjennom Bibelen. Soknepresten har besøkt samtlige klasser på sjette trinn i Nygård og Laksevåg med opplegget «Vandring gjennom Bibelen».  11-åringer som tilhører Laksevåg og Nygård menigheter ble invitert til å motta en bibel på en familiegudstjeneste i Nygård kirke.
 • Babysang: Følger skoleåret – har vært gjennimøft annenhver onsdag i hele 2016.

Gudstjenesteutvalg

Utvalget har bestått av prest, kantor og flere ulønnede medarbeidere fra menigheten. Utvalget har som oppgave å samarbeide med prest og kantor om forslag til gudstjenesteplan og forberedelse av gudstjenester for å få et godt og variert gudstjenesteliv i Nygård menighet.

Misjonsutvalg

Se bildet i full størrelseNygård menighet har fortsatt samarbeidsavtale med Det Norske Misjonsselskap (NMS) om misjonsprosjektet «Bistand Thailand». Misjonsutvalget følger opp menighetens misjonsprosjekt på vegne av menigheten og er med i forberedelsene av misjonsgudstjenester.
Misjonsutvalget vil legge frem en rapport førstehalvår 2017.


Aktiviteter

Konserter og temakvelder

Tore Thomassen hadde konsert i Nygård kirke 13. april sammen med barnekorene Solstrålene fra Nygård og Shine fra Olsvik.
10. desember arrangerte Laxing m.fl. menighetens julekonsert med tema "Barnet".
22. desember hadde Heidi Lambach og kantor Endre Dåvøy julekonsert.
Frode Jakobsen har arrangert flere klassiske konserter med sine elever i 2016.

Barnekoret Solstrålene
Koret ledes av kantor Endre Dåvøy, Amalie Gjengedal, Linn Eide Borge og Marie Gjengedal.     
Koret har hatt en positiv utvikling i løpet av 2016. Det er god stemning på øvelsene, barna og lederne trives, og vi merker at det gjør at det kommer nye medlemmer.
På våren hadde koret ca. 5-7 medlemmer, og på høsten ca. 10 medlemmer.
Solstrålene har i 2016 deltatt på 4 konserter (inkl. konsert med Tore Thomassen og menighetens julekonsert) og 7 gudstjenester (inkl. 17. mai, visitasgudstjeneste og en av julaften-gudstjenestene).

 

ndagsskolen

Søndagsskolen har hatt samlinger parallelt med gudstjenesten på en rekke søndager i 2016 og gitt barnefamilier en god mulighet til å delta på gudstjenesten.
Ellen M Osen og Heidi Valle Gallefoss er ledere.

Laxing

Laxing TenSing er tilknyttet Norges KFUK/KFUM, Bjørgvin krets. I 2016 hadde koret ca 30 medlemmer. De har bandgruppe, dramagruppe og dansegruppe ved siden av koret.
I mai fremførte de en egen versjon av musikalen "rock of ages".
  
Mandagstreff

Formiddagstreffene første mandag i måneden har fortsatt i 2016. En flott arbeidsgruppe på 8 personer har arrangert samlingene.  Musikk, andakt, utlodning og god mat gir bra stemning. I juni arrangerte mandagstreffet tur til Tysnes.

Åpen kirkestue.

Menigheten har i 2016 fortsatt med ”åpen kirkestue”. Dette er et åpent tilbud de mandagene det ikke er mandagstreff. Alle som ønsker det kan komme innom og spise lunsj sammen med menighetsstaben. Det blir god tid til en hyggelig prat. 10-16 fremmøtte hver gang.

Kirkekaffe

Den uformelle praten i etterkant av gudstjenesten er viktig for Nygård menighet. Kirkevertene har ansvar for å lage til enkel kirkekaffe så ofte som mulig. Menighetsrådet og foreninger/grupper/utvalg i menigheten har skiftet på å stelle til større arrangement ved spesielle anledninger. Eksterne som tildeles offer er også invitert til å delta under kirkekaffen.

Klokkere og kirkeverter/Opprettelse av team

Frivillige medarbeidere har oppgavene som tekstlesere og kirkeverter ved gudstjenestene. På slutten av 2016  ble det satt opp 6 gudstjeneste team – hvert team bestående av en klokker og to kirkeverter.

Menighetsbladet

Menighetsbladet «Budet i helg og hverdag» er et samarbeidsprosjekt mellom Laksevåg menighet og Nygård menighet.  Bladet kom ut med fire nummer i 2016.

 

KONFIRMANTOPPLEGGET I NYGÅRD MENIGHET

Generelt om konfirmasjonstiden


Konfirmasjonstiden har en sentral plass i Plan for trosopplæringen i Den norske kirke og er i tillegg til dåp et breddetiltak som er innarbeidet i alle menigheter. Konfirmanttiden skal integreres i den lokale planen for trosopplæring. Menighetsrådet har ansvar for at blant annet kirkelig undervisning innarbeides og utvikles i soknet (§9 i kirkeloven).

På landsbasis blir 60% av alle 15-åringene konfirmert (83% av de som er døpt). I Nygård menighet er prosenten av ungdommer som blir konfirmert høyere. I 2016 hadde vi 40 konfirmanter I Nygård menighet.

Soknepresten har ansvaret for undervisningen og organiseringen/administrasjonen. Omfanget skal være 60 undervisningstimer. Fellesrådets oppgave er å sørge for «anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring», (§14 i kirkeloven).

Det er ønskelig at BKF kan gå inn med noe lønnsmidler, eventuelt et spleiselag med menigheten, slik at vi får en ungdomsarbeider/konfirmantmedarbeider. Det ville være en god investering i fremtiden!

 

Konfirmantopplegget i Nygård menighet


Innskrivningen er i juni før skolen slutter. Da møter konfirmantene, ofte med foreldre, til en samling i kirken. Nødvendige papirer blir levert og de får enkel servering med frukt og saft og det blir fortalt litt om kirken og kunsten med lystenning til slutt.


presentasjonsgudstjenesten i løpet av september blir konfirmantene presentert for menigheten. De får Bibelen, blir bedt for og setter det «egenproduserte» bladet sitt på filt-treet.


Under kirkekaffen får både konfirmantene og foreldre/foresatte en helårsplan med alle arrangement gjennom året, slik at de på et tidlig tidspunkt kan merke av i kalenderen.

Konfirmantene må gå på 5 gudstjenester i løpet av konfirmantåret og fylle ut et spørsmålsark som levers presten etterpå.

Konfirmantene er med liturger/medhjelper på en del av gudstjenestene, dvs. de deltar under prosesjonen, dåp, nattverd, forbønn osv.


Konfirmasjonen er i mai, 2 konfirmasjoner – en  kl.11.00 og en kl.13.00, og konfirmantene kan ha med seg så mange som de ønsker av familie, slekt og venner.

 

Konfirmantundervisningen

Konfirmantene er delt inn i 3 grupper, 2 undervisningsgrupper og Tensing-konfirmanter. Undervisningen er ledet av soknepresten og en medarbeider som går på timebaserte lønnsmidler fra givertjenesten. Tensing – konfirmantene hare en frivillig medarbeider.

Noen av temaene er i løpet av høsten: Bibelen, salmer, sanger og liturgi, dåp og nattverd.

Film og pizza 2-3 ganger i semesteret er populært, men også lærerikt og givende. Her får vi en spesiell kontakt. Filmene er egnet til undervisning og samtale og går på kjernetema i Bibelen.

På våren er temaene: Kirkeårets farger og kirkens symboler, misjon, solidaritet og bistand, om bønn og påskebudskapet. På leiren har vi undervisning på lørdag formiddag. Ofte er det rettet inn mot misjon og globalt ansvar.

 

 

Spesielle arrangement

 

Høst:


I oktober har vi ungdomsgudstjenesten som er obligatorisk for konfirmantene. Tensing deltar.

I november er Ungdom og Medier i regi av barnevakten.no. Dette er felles med Laksevåg, men alt har de siste årene vært i Nygård. Her har vi både jente- og gutteseminar og et eget opplegg for foreldrene.

Nattcupen i Årstad kirke og Haukelandshallen. Her har også Laksevåg konfirmantene vært med oss i Nygård.

Lysmessen er 2.søndag i advent og samler hele familier. Tensing deltar.

Julekonserten er ikke et direkte konfirmantopplegg, men Tensing-konfirmantene er aktive her.

 

 

 

Vår:


Konfirmant-weekend på Fjell-ly i siste helgen av januar.

I år var også Laksevåg-konfirmantene med oss.

Ungdomsgudstjenesten i mars er obligatorisk.

Tirsdagen før Palmehelgen er den årlige fasteaksjonen, Kirkens Nødhjelpsaksjonen. Konfirmantene er bøsse-bærere og følger inndelte roder og deler av menighetsrådet og frivillige er med i organiseringen. Når konfirmantene kommer tilbake, får de boller og brus.

 

I 2016 samlet konfirmantene inn kr 21.743 til Kirkens Nødhjelp.


Samtalegudstjenesten er mot slutten av april. Her utformer og deltar konfirmantene med tekster, sanger, drama osv. 

 

Konfirmantene i Nygård er en ressurs for menigheten, som bør kontaktes og oppmuntres til deltagelse av menigheten for øvrig!

 

 

Flygel i kirken

Menigheten fikk levert et flygel for utlån 21 desember, og tilbud om å kjøpe tangenter til kr. 1000,-ble lansert. I løpet desember har vi fått inn ca kr. 40.000,- på salg av tangenter.
Et flygel i kirken tror vi blir en viktig ressurs for menighetens fremtidige musikalske virksomhet.

 

Julemarked i menigheten

For første gang ble det arrangert julemarked i menighetssalen lørdag 26 november mellom kl 10.00 og 16.00. Salg av julekaker, kaffe, te, kaker, betasuppe, håndlagete ting, et lite bruktmarked, utlodning.  Menigheten fikk inn kr. 17136,98, som gikk direkte på flygel-konto.
Dette kom i stand etter administrasjonsleders initiativ og hennes gode medhjelpere.

 

Foreninger og grupper som samles i Nygård kirke

Misjonsgruppen

Gruppen har ca. 10 medlemmer, og har sine møter i kirkens møterom en gang hver måned. I hvert møte blir det orientert og samtalt om misjonsstoff fra en av Det Norske Misjonsselskaps eller Normisjons virksomheter i de aktuelle samarbeidsland. Misjonskollekt og enkel bevertning. Alle møter er åpne, og nye medlemmer er velkommen!


Landkjenning Sjømannskirkens forening

Medlemmene møtes hver første tirsdag i måneden. Andakt og enkel servering.
Informasjon om Sjømannskirken.
Landkjenning har også sin årlige høstbasar i kirken.


Completorium  kveldssang
Kl 21.00 hver onsdag kveld møtes en gruppe i kirkerommet til kveldssang.  Dette er åpent for alle.

Hobbyklubb  Høsten 2016 startet vi opp hobbyklubb – åpent for alle annenhver mandagskveld mellom 19.00 og 21.00.
 

Nattkafé
Nattkafeen har hatt samlinger hver fredag dette året – de følger skoleruten.


NDT-LAN
LAN er et data-arrangement i underetasjen som holdes over flere dager med overnatting et par ganger i året når skolene har ferie.  NDT-LAN er det ungdommer i Nygård området som driver.

De har også eget organisasjonsnummer, eget styre og regnskap.

 

KIRKELIGE HANDLINGER

Tall i parentes er for året 2015

Gudstjenester

Det har vært holdt 54 (54) hovedgudstjenester, herav 38(33) gudstjenester med nattverd
og 9 (9) familiegudstjenester.
Samlet antall deltakere ved gudstjenestene var 5235 (4748) personer.
Utmeldte i 2016: 19
Nygård menighet har pr. 09.03.2016 4283 medlemmer.


Dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd

I løpet av 2016 ble det døpt 19 (18) barn i Nygård kirke,
40 (45) unge ble konfirmert.
En vielse i 2016 .
Soknets prester utførte 44 (38) begravelser/bisettelser.

Ungdomsgudstjenester

Vi har hatt 2 ungdomsgudstjenester – en pr. semester.


Skolegudstjenester

Vi har i 2016 hatt 2 (4) gudstjenester for barnehage- og skolebarn.


Andakter på aldershjem

Aldershjemmene Solsletten og Lyngbøtunet har i 2016 hatt besøk av prest og kantor hver tredje uke.

 

            Bispevisitas i juni                                                                                                                                  

Det ble en meget inspirerende visitas i Nygård 14.-16. juni og 19.juni 2016 med biskop, prost og kirkefagsjef. I visitasforedraget er biskopen svært takknemlig for det arbeidet som gjøres i Nygård menighet, samtidig som han peker på noen utfordringer vi har.

 1. Øke gudstjenestedeltagelsen

  Det viktigste vi gjør som menighet, sa biskopen, er å holde gudstjenester. Statistikken viser en svak nedgang de siste årene i gudstjenestebesøket i Nygård kirke, står det i visitasforedraget.  Tiltak: Oppfordringen om å komme til gudstjeneste er gjort både muntlig og gjennom sosiale medier og menighetsbladet. Vi prøver å gjøre gudstjenestene folkelig og givende og samtidig bruker vi kirkekaffene til å gi viktig informasjon og skape fellesskap. Vi må bli flinkere til å ta kontakt med nye og fremmede som kommer til kirken.

  Teamene er nå satt opp for hver søndag og er med å styrke gudstjenestene, men disse må følges opp. Viktig at det blir gitt beskjed til presten når det er bytting.

 

I vår lokale trosopplæringsplan står det:

Trosopplæringstiltakene knyttes til gudstjenestene: For 3-åringer sammen med søndagsskolen, ungdomsgudstjenesten, breddetiltak for 8-12-åringer med tema «kom hjem» og Bo-hjemme-leir for 8-12-åringer i vår med fokus på misjonsprosjektet.

I Nygård menighet finnes det ca 800 medlemmer tilhørende i alderen 0-18 år, og som menighet har vi et ansvar for de skal lære å kjenne den troen de er døpt til.

Gjennom trosopplæringen ønsker vi å utruste barn og unge til å leve i sin dåp. Alle skal oppleve tilhørighet i Nygård kirke og få mulighet til å bidra til fellesskapet. Og på den måten så ønsker vi å gi barn og unge et godt fundament i deres tro. Et fundament som står fast gjennom alle livets faser og utfordringer, og som bidrar til kristen livstolkning og livsmestring.

 1. Øke dåpstallet i menigheten

  Tiltak: Informerer om babysang, søndagsskolen og knøttesang og ønsker å knytte barnefamilier til menigheten i økende grad.

 2. Ta vare på medarbeidere og frivillige.

  Tiltak:Samlinger for utvalg i forbindelse med menighetsrådene.

 3. Konfirmantene etter konfirmasjonen

  Biskopen skriver i foredraget at det er en hovedutfordring å ta vare på kontakten med konfirmantene også etter konfirmasjonen. Tiltak 1: Ungdomsgudstjenestene ble i høst gjort til breddetiltak ved invitasjon av tidligere konfirmanter. Tiltak 2: Bli kjentsamling hvor tidligere konfirmanter ble invitert og ble kjent med Laxing. Tiltak 3: Tilbud om MILK og LIV kurs. Vårt håp er at midler fra BKF kan bidra til å styrke både konfirmantundervisningen og gi tilbud etter konfirmasjonen.

 

 

 

 1. Givertjenesten

  bør opprettes, skriver biskopen. Tiltak: Givertjenesten er nå opprettet. Informert om under gudstjenestene, på nettsiden og i menighetsbladet. Interessant er at det står til slutt i foredraget: «Se om det er muligheter, med givertjeneste og sammen med BKF, til litt større trosopplæringsstilling. Vi har nå fått 40% trosopplæringsstilling. Skal en menighetspedagog kunne være  konfirmant-medarbeider og gi tilbud til konfirmanter etter konfirmasjonen, må det en ytterligere stillings-økning til.


Bergen kirkelige fellesråd (BKF)

BKF er "fellesinstansen" for Den norske kirke i Bergen. Det daglige arbeidet ledes av Kirkevergen og hans stab, samt at det er en egen valgt ledelse med AU og leder og nestleder. Ragnar Gjengedal var Nygårds medlem i forrige periode. Karl Johan Hallaråker sitter nå som Nygårds representant. Han er også av BKF valgt til å lede BKSs kontrollutvalg.

BKF har konkrete oppgaver og ansvarsområder ifg Kirkeloven. Men fellesrådet sitt ansvar er "positivt avgrenset" til forskjell fra menighetsrådets ansvar er "negativt avgrenset." Dette betyr at mens Fellesrådet har konkrete oppgaver - f. og f. budsjett overfor kommunen,  personalansvar, ansvar for kirkebygg og gravplasser, som er beskrevet i loven, har menighetsrådet det generelle ansvaret minus de konkrete ting som er lagt til fellesrådet.

Den store saken i BKF er omorganiseringen knyttet til Akasia-opplegget. Her er det enda en god del som ikke er på plass.

 

Oppsummering og framtidstanker

MR ønsker innspill om aktuelle aktiviteter og tiltak som medlemmer i menigheten skulle ønske ble satt i gang. Vi håper at vi kan få signal fra årsmøtet.

2016 er det første hele året nåværende menighetsråd har hatt ansvar for. Vi tørr mene at vi er i god gang med å realisere de signalene vi la fram i årsmøtet 2016. MR har arbeidet med å revitalisere utvalg og få dem besatt med villige medarbeidere - gudstjenesteutvalget, nytt trosopplæringsutvalg, misjonsutvalget og nytt diakoniutvalg. Første halvår 2016 gikk mye med til å få på plass Plan for trosopplæring samt forberede meldt bispevisitas i juni.

MR har gjennomført arbeidet med å systematisere frivillige tjenester knyttet til gjennomføring av gudstjenestene med flere team som tildeles faste søndager. Det letter ressursbruken og det ukentlige arbeidere med å skaffe folk.
 

Plan for trosopplæring skulle ferdigstilles og sendes biskopen for godkjennelse innen medio juni d.å. Vi må si at godkjenningsprosessen gikk svært greit. MR gir stor takk og ære til menigjetspedagog, stab og trosopplæringsutvalget for solid arbeid.

MR har arbeidet med å skaffe seg oversikt over lag og organisasjoner som har sitt virke innenfor Nygårds grenser. Vi ønsker å invitere dem til felles fokus på hva som kan gjøres for at Nygård blir et enda bedre sted å bo og leve i. Det kan også gi menigheten og kirken utvidet kontakt i lokalsamfunnet og bedre oppmerksomhet i det offentlige rom.

 

Kirkekaffen har vært et godt tilbud etter gudstjenesten. Her er det også mulig å legge enda mer til rette både for kontakt, aktuell informasjon, fokus på aktuelle tema og den gode samtalen - uten at det trenger å dra mye ut i tid. "Kirkebakken" er et gammelt begrep. Kirkekaffen kan bli vår tids kirkebakke.

Det har vært nevnt både kulturtiltak, diakonale tiltak for sårbare grupper, konserter, sang og musikk kvelder, og trosopplæring for voksne med god tid til spørsmål og samtale.

Nygård har en trofast flokk av frivillige medarbeidere som pliktmessig står på. Men det må erkjennes at denne flokken gjerne skulle vært utvidet med flere personer.

Den faste staben er også liten. De gjør en stor og oppofrende tjeneste. Men det sier seg selv at med bare sognepresten i full stilling, ligger det ekstra mye på henne både hva gjelder oppgaver og ansvar. Selv om prestetjenesten ikke tilhører MRs virksomhetsansvar, er prestens situasjon og menighetsarbeidet som presten er knyttet til, en utfordring som MR og med det menigheten ikke kan lukke øynene for.

Skal Nygård menighet få gjort mer og brukt staben enda mer effektivt, er det helt avgjørende at menigheten får økte økonomiske ressurser til arbeidet. MR vil arbeide med økonomien relatert til flere sider:

 • de kirkelige budsjetter og offentlige midler. Her vil vi legge fram velbegrunnede forslag for de respektive instanser.
 • Testamentariske gaver og donasjoner er noe som må holdes levende overfor menigheten sammen med gaver til konkrete formål og prosjekter. Menighetsrådet er takknemlig for testamentarisk gave som ble varslet sist høst.
 • Det ble luftet for menighetens årsmøte 2016 muligheten for å få på plass fast givertjeneste i menigheten. Dette er en etablert ordning både for lag og organisasjoner - sentralt og lokalt - med skattefradrag og som nå også mer og mer tas i bruk av menigheter innen Den norske kirke. Dette er nå gjennomført. Men vi trenger drøfte hvordan denne inntektskilden kan bli virkelighet.  Eksempel fra ifjor er fortsatt aktuell: Et snitt av 100 personer gir gjennomsnittlig 100 kr i måneden. Menigheten tilføres 120 000 pr år. Flere og høyere beløp øker ressursene.
 • Aktuelle investeringer som også var framme i fjor var kjøp av flygel, og prosjektoranlegg. Flygelet er nå på plass. Vi tror det vil tiltrekke oss flere utøvere og gi mulighet for å gjennomføre større musikalske opplegg samt kantors regelmessige virksomhet kan gjøres enda mer tilfredsstillende.
 • Skal menigheten bli bedre "grønn menighet" og kommunisere enda bedre i møte med tidens krav, er det helt nødvendig å få på plass teknisk utstyr til det.
 • Lutherjubileum – 2017 feires 500 års jubileum for dem lutherske reformasjon. Bergen er tatt ut som Norges reformasjonsby. Biskop og bispedømmet har anvar for hovedmarkeringen. Nygård menighet planlegger også egne arrangement med storsamling bibelsøndagen samt fem «lutherkvelder» med til sammen ti foredrag. Vi håper menigheten vil slutte opp om disse. Høsten 2017 planlegger vi også tur «i Luthers fotspor» der folk fra menigheten inviteres med.

   

   


  Alt dette vil være avhengig av både økonomiske og menneskelige ressurser.

  Vi legger dette fram for årsmøtet for å få respons og signaler for det videre arbeidet.

 

 

 

 

Takk

Menighetsrådet vil takke for den tilliten vi er vist til å lede menighetens arbeid. Vi takker alle i staben og frivillige medarbeidere som trofast og dyktig utfører sine oppgaver på de forskjellige poster. Vi takker alle som deltar og tjener i menigheten vår. Vi takker alle som bærer både medarbeidere og menigheten vår fram for Gud i sine bønner.  Takk for at vi kan regne med dere i fortsatt tjeneste for Gud i Nygård menighet.

 

 

Karl Johan Hallaråker leder

Frode Jackobsen nestleder                                                                         
Viviann Tangen Ørjansen
Siri Sandtorv
Marianne Taranger
Kari Steen
Terje Harkestad,
Martin Nygårdsvik Bergo
Gunn Berit Guldbrandsen      sokneprest
Grete Smørås, administrasjonsleder

Nygård 2 april  2017

 

 

                 Karl Johan Hallaråker                                                                         Grete Smørås

              Menighetsrådsleder                                                                                Administrasjonsleder

 

 
Del denne artikkel på e-post